ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

اساسنامه

انجمن نیکوتینی‌های گمنام

 
   

اساسنامه و خط مشی شورای منطقه ایران


فهرست

تعریف و اهداف................................................................................................................................... 1

مدت خدمت ...................................................................................................................................... 2

کمیته های فرعی.............................................................................................................................. 3

کمیته های موقت و مسئولین اداری........................................................................................ 4

گرداننده ............................................................................................................................................... 6

علی البدل گرداننده.......................................................................................................................... 8

منشی..................................................................................................................................................... 9

خزانه دار............................................................................................................................................... 11

وظایف کلی و مشترک مسئولین کمیته های فرعی  ...................................................... 13

کمیته روابط عمومی........................................................................................................................ 14

کمیته نشریات .................................................................................................................................. 16

کمیته چیپ و سکه......................................................................................................................... 18

کمیته انبارداری و عرضه محصولات ....................................................................................... 19

کمیته زندان ها و بیمارستان ها ............................................................................................... 22

کمیته وب سایت............................................................................................................................... 24

کمیته متون و ترجمه .................................................................................................................... 26

کمیته کارگاههای آموزشی.......................................................................................................... 28

کمیته آدرس جلسات .................................................................................................................... 30

نحوه رأی گیری................................................................................................................................ 32

شرایط برکنار کردن خدمتگزار و کناره گیری اعضا و شرایط پیشنهادات ............ 33

طرح یا پیشنهادات .......................................................................................................................... 35

برقراری نظم روند جلسات و درخواست  استیناف ........................................................... 43

تبصره ها .............................................................................................................................................. 45

چشم انداز دفتر مرکزی................................................................................................................. 50

آیین نامه داخلی................................................................................................................................ 51

هیأت مدیره......................................................................................................................................... 52

درخواست از رابطین نواحی ........................................................................................................ 54

سنت های دوازده‌‌گانۀ نیکوتینی‌های گمنام  ..............................................................56

مفاهیم دوازده‌‌گانۀ نیکوتینی‌های گمنام  ....................................................................57


انجمن نیکوتینی های گمنام  NicA

اساسنامه و خط مشی شورای منطقه ایران

تعریف :

شورای منطقه ای NicA ایران از رابطین کل کشور، مسئولین کمیته های فرعی و کادر اداری تشکیل شده است.

این شورا یکی از سطوح خدماتی در انجمن است که در آن رابطین نواحی و خدمتگزاران شورا منطقه به مشورت پرداخته و از این طریق مصالح کلی انجمن را به جای مصلحت اندیشی شخصی، در نظر می گیرند.

اهداف :

1. ایجاد هماهنگی بین نواحی و ارائه خدمات موثر به آنها و گروه های NicA در سراسر  ایران.

2. پاسخگویی به سوالات و رفع نیازها و مشکلات کلیه نواحی و گروه های NicA ایران.

3. تماس با جامعه و هماهنگی با مسئولین مملکتی.

4. ایجاد ارتباطات منظم و مستمر با جامعه

5. تماس، تعامل و همکاری با دفتر خدمات جهانی کل NicA در سراسر جهان .

6. توسعه و بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش، نشریات، جزوات خدماتی و ارتباطات منظم و مستمر و تقسیم آگاهانه منابع در سطح کشور و استفاده بهینه از منابع موجود از طریق طرح و برنامه ریزی مدون و دائم .

7- الگوسازی، پرورش روحیه خدماتی و ایجاد فضای مناسب برای رشد اعضاء .

8- رساندن پیام بهبودی به معتادان به نیکوتینی که در حال عذاب و پیش برد وحدت انجمن درون منطقه و دیگر مناطق و حفظ ارتباط بین رابطین و انجمن نیکوتینی های گمنام در کل براساس دوازده سنت.


مدت خدمت :

1. دوره خدمت شورای منطقه ای 2 سال شمسی می باشد.

2. مدت خدمت 2 سال می باشد ( حداکثر یک خدمت گزار دو دوره متوالی می تواند در یک پست خدمتی به شرط آوردن رأی خدمت کند).

بعد از یک سال خدمت هر خدمتگزار نیاز به رأی اعتماد یک سال دوم می باشد.

عضویت :

1. هر عضو NicA می تواند با هماهنگی و صلاحدید گرداننده در گفتگوها حضور داشته و شرکت کند. (با ارائه موضوع صحبت به صورت مکتوب)

2- پیشنهادات می تواند توسط مسئولین کادر اداری، مسئولین کمیته های فرعی و موقت و رابطین نواحی داده شده و فقط رابطین دارای حق رأی می باشند.

لازم به ذکر است که فقط رابطین نواحی تائید کننده و پیشنهادات هستند. (2 ناحیه)

3- شرکت کنندگان دارای حق رأی شامل : رابطین نواحی می باشند.

4- هر رابط فقط یک حق رأی دارد و هر ناحیه حداکثر می تواند دو رابط به شورا معرفی کند.

روزهای آموزش :

هر کمیته ای برای بالا بردن سطح آگاهی اعضاء،  روزهای خاصی را برحسب نیاز در نظر گرفته و پس از هماهنگی با خزانه دار و رعایت اولویت بندی برگزاری، به کمیته کارگاه اعلام می نماید.

کمیته های فرعی :

1. شورای خدماتی منطقه مکلف است با توجه به نیاز، کمیته های فرعی را برای انجام خدمات به وجود آورد.  این کمیته های فرعی براساس شرح و دستورالعمل ها و بقیه منابع و مصوبات، شرح وظایف شان را انجام می دهند.

2. کمیته های فرعی دائمی با تصویب اعضای دارای حق رای انتخاب می شوند و کمیته های فرعی دائمی صرفا به کمیته های بیمارستان ها و زندان ها، اطلاع رسانی، متون و ترجمه، کارگاه­ها .... محدود نمی شوند.

3. تمام کمیته های فرعی بایستی برنامه کلی  و بودجه مورد نیاز خود را به صورت شش ماهه به شورا ارائه دهند.

4- خزانه دار شورا طرح تامین بودجه مطلوب را برای تایید به شورای منطقه ارائه می کند.


کمیته های موقت :

تعریف :

کمیته های موقت برای اهداف خاصی ( برای انجام اموراتی که در حیطه خدماتی هیچ کمیته‌ای نیست) و برای مدت معینی بوجود می آیند و وقتی کارشان تمام شد منحل می گردند. (پس از اتمام کار با ارائه گزارش با بیش از نصف آراء به کار خود پایان می دهد.)

کمیته های موقت بر حسب نیاز توسط شورای منطقه از اعضاء شورا تشکیل می گردند (شورا می تواند انتخاب مسئول کمیته را جهت تشکیل کمیته موقت به گرداننده محول نماید).

انتخاب مسئول کمیته های موقت نیازی به فراخوان ندارند و در موقع تشکیل مدت فعالیت آن توسط شورا مشخص می گردد.

مسئولین اداری :

(گرداننده ، نایب گرداننده، منشی و خزانه دار)

موارد کلی و مشترک وظایف مسئولین اداری

 1. حضور در جلسات هماهنگی در صورت درخواست نائب گرداننده یا درخواست کمیته فرعی
 2. حضور رأس ساعت در جلسات شورا
 3. ارسال گزارشات هفت روز بعد از برگزاری جلسه شورا از طریق منشی شورا و از طریق ایمیل خدماتی
 4. کادر اداری بایست پاسخگویی تلفنی به رابطین نواحی داشته باشد.
 5. خدمتگزاران شورای منطقه نباید در سازمان های مرتبط دیگر فعال باشند و یا ترددی داشته باشند که باعث تائید تلویحی آن سازمان ها گردد.
 6. خدمتگزاران شورای منطقه نمی توانند خدمت مشابه خدمت خود را در نواحی و کمیته های انجمن داشته باشند.
 7. هر خدمتگزار پس از اتمام خدمت بایست کلیه اطلاعات و منابع انجمن را در اختیار خدمتگزار بعدی قرار دهد.


گرداننده :

شرایط :

1- حداقل 7 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت ، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه به عنوان مسئول کمیته فرعی یا مسئولین اداری یا رابط ناحیه.

4- تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

لازم به ذکر است یک دوره کامل خدمت رابطین در شورا یک سال و کادر اداری و کمیته های فرعی دو سال می باشد.

وظایف :

1. حضور در کلیه جلسات شورای منطقه و اداره آن

2. ایجاد هماهنگی بین اعضای تشکیل دهنده شورا و مسئولین اداری

3. نظارت بر تهیه و تایید گزارش صورت جلسات شورای منطقه

4. حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف گروه از مسئله اصلی و مورد بحث.  (گردانندگی طبق جدول قواعد )

5. تعیین اولویت در مطرح کردن مسائل : پیشنهادات و گزارش ها

6. ارائه تجربه به علی البدل گرداننده

7. ورود و خروج در تمامی جلسات شورا راس ساعت مقرر

8. استفاده کردن علی البدل گرداننده در چرخه خدمت

9. حضور مرتب در جلسات  هماهنگی خدمتگزاران  شورای منطقه

10. شرکت مرتب در جلسات هیئت مدیره

11. به گرداننده شورا اختیار داده شد که در زمان استفاده هر شخص از الفاظ رکیک در جلسه شورا، 1 دقیقه سکوت اعلام شود.

12. برگزاری کارگاه که هماهنگی و موضوع پیشنهادی نیاز به رأی رابطین دارد.

تبصره : اعضای کمیته های فرعی شورا منطقه (مسئولین اداری) قبل از جلسه عمومی شورا منطقه ای برای یک بحث صمیمانه براساس دستور جلسه و یا متناسب مسائل اداری خدماتی منطقه اجماع می کنند. و این جلسه توسط گرداننده شورا و یا علی البدل اداره می شود.


علی البدل گرداننده :‌

شرایط :

1. حداقل 4 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2. حداقل تجربه یک دوره کامل در شورای منطقه به  عنوان مسئول کمیته فرعی یا مسئولین اداری و یا رابط ناحیه

3. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

4. دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت ، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن.

وظایف :

1- حضور در کلیه جلسات شورای منطقه

2- نظارت بر تهیه و تایید گزارش صورت جلسات شورای منطقه

3- کمک به گرداننده جهت حفظ نظم جلسات و جلوگیری از انحراف گروه از مسئله اصلی و مورد بحث

4- کمک به گرداننده جهت تعیین اولویت در مطرح کردن مسائل : پیشنهادات و گزارش ها . (طبق جدول قواعد)

5- ورود و خروج در تمامی جلسات شورا راس ساعت مقرر

6-  )در مواردی که به جای گرداننده خدمت می کند) ( طبق جدول قواعد)

7- شرکت در جلسات هیئت مدیره در صورت نبود گرداننده

تبصره ‌: اعضای کمیته خدماتی منطقه ( مسئولین اداری) قبل از جلسه عمومی شورای منطقه برای یک بحث صمیمانه براساس دستور جلسه و یا مناسب مسائل اداری خدماتی منطقه اجماع می کنند و این جلسه توسط گرداننده شورا و یا علی البدل اداره می شود.


منشی :

شرایط :

1. حداقل 5 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2. حداقل یک دوره خدمت کامل در ساختار نواحی

3. تمایل به خدمت و مهارت  های منشی گری  و توانایی انجام وظایف محوله و تمایل به صرف وقت کافی.

4. دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

5. داشتن آگاهی در امور بایگانی گزارش ها و  ارائه آن به مسئولین اداری، کمیته های اجرایی و رابطین

وظایف :

1. حضور در کلیه جلسات شورای منطقه ای و تهیه صورت جلسه

2. تهیه صورت جلسات تنظیم شده ظرف 7 روز و ارسال آن به مسئول سایت

3. به همراه داشتن گزارشات شورا ( 6 ماه قبل)

4. هماهنگی و مطلع نمودن اعضاء شورا از تاریخ، ساعت و مکان برگزاری جلسات اضطراری و یا موارد خاص

5. جدول بندی و لیست کردن پیشنهادات پس از تایید و درخواست ها و به روز نگه داشتن آنها برای ارائه به گرداننده جهت پی گیری و اولویت بندی دستور جلسات

6. ارائه اساسنامه و فرمت وجدان گروه های قبلی به رابطین خدماتی جدید

7. در صورت قطع بودن سایت می بایست گزارش خود را از طریق پست و فکس ارسال نمایید.

8. حضور 10 الی 20 دقیقه زودتر در جلسات شورا منطقه

9. لیست حضور و غیاب تمامی اعضاء شورا را در اختیار داشته و در صورت نیاز و درخواست رابطین نواحی در اختیار آنها قرار دهد.

10. گزارش منشی باید مورد تائید گرداننده شورا یا نائب گرداننده قرار گیرد.

11. تمام چک های صادر شده توسط خزانه دار توسط منشی ثبت شود.


خزانه دار :

شرایط :‌

1. حداقل 9 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2. دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12  سنت NicA و پایبندی به اصول انجمن

3. حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه

4. تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله

5. داشتن سر رشته از امور حسابداری، مدیریت مالی و خزانه داری

6. داشتن وضعیت مالی مناسب، نداشتن سوء سابقه مالی

تبصره :  پیشنهاد می شود تجربه قبلی خدمتگزار، مورد اعتماد بودن به عنوان خزانه دار ناحیه یا تجربه ای مشابه آن داشته باشد.

وظایف :

1. خزانه دار در تمام جلسات شورای منطقه ای حضور داشته باشد.

2. ارائه گزارش کتبی از دریافت ها و پرداخت ها و موجودی خزانه و ارائه پرینت بانکی در صورت نیاز شورا

3. گزارش مبلغ اعانه هر ناحیه

4. همچنین مسئولیت خزانه دار تهیه گزارش سالیانه در پایان هر سال مالی است .

5. نگهداری دسته چک به عهده خزانه دار است

6. خزانه دار یکی از امضاء کنندگان چک های حساب جاری منطقه است که هر چک توسط گرداننده منطقه و خزانه دار بایستی امضاء شود. نفر سوم یکی از رابطین نواحی می باشد .

7. پرداخت به موقع کلیه دیون شورای منطقه ای و بودجه های مصوب شوراء به کمیته های فرعی

8. خزانه دار باید اطلاع کافی از طرز کار همه برنامه ها و خط مشی مالی شوراء منطقه ای داشته باشد.

9. خزانه دار باید وجوه طبق دستورالعمل شوراء منطقه ای را پرداخت نماید .

10. خزانه دار باید تا مبلغ یک میلیون تومان (نقد) برای امور اضطراری و اجرائی بیرون از حساب نگه داشته و رسید کلیه مخارج را نگه دارد.

11. خزانه می‌تواند مبلغ 000/600 هزار تومان را خارج از وقت شورا پرداخت نماید (با هماهنگی گرداننده )

12. حضور در زمان عقد قراردادهای کلیه کمیته ها به همراه مدیرعامل جهت پرداخت های کمیته مذکور

13. تهیه 2  عدد دفتر کل و مطابقت داده شده موضوعات با هم .


وظایف کلی و مشترک مسئولین کمیته های فرعی

1. حضور در جلسات هماهنگی در صورت درخواست نائب گرداننده

2. حضور راس ساعت در جلسات شورا

3. ارسال گزارش عملکرد خدماتی کمیته، هفت روز قبل از برگزاری جلسه شورا از طریق منشی

4. جلسات هماهنگی کمیته ها بایست بعد از جلسه شورا برگزار شود .

5. بایست محتوی جلسه هماهنگی قبل از شورا به نمایندگان به صورت مکتوب ارائه گردد.

6. اعزام گرداننده جهت برگزاری کارگاه های خاص به عهده خود کمیته مربوطه می باشد.

7. خدمتگزاران  باید پاسخگوی تلفنی به رابطین نواحی باشند.

8. ارائه آیین نامه داخلی و اعلام اسامی خدمتگزاران کمیته به شورا منطقه

9. برگزاری جلسات درون کمیته ای جهت پرورش خدمتگزار

10. ارائه بیلان سالانه خدماتی

11. ارائه برنامه و اهداف آینده کمیته به شورا


کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی :

شرایط :‌

1- حداقل 7  سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت .

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه ای یا نواحی به عنوان مسئول کمیته فرعی یا کادر اداری .

4- تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

5- داشتن سررشته در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند.

6- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

هدف :‌

1- هماهنگی فعالیت های اطلاع رسانی نواحی ایران

2- توسعه اطلاعات درباره NicA به عموم، در کل جامعه ایران

3- در ضمن می‌بایست تمام اطلاعات و روشهای روز در سطح جهانی برای نواحی را فراهم کند.

4- آموزش و آماده سازی اعضای اطلاع رسان در سطح نواحی

5- ارتباط با جوامع مختلف در جهت معرفی و محترم نمودن NicAدر سطح جامعه

شرح وظایف :‌

1- حفظ ارتباط با مسئولین کمیته های فرعی PI (کمیته اطلاع رسانی) در سطح نواحی و منطقه و کسانی که عهده دار طرح های احتمالی می باشد در صورت درخواست .

2- هماهنگی بین کا رگاه های اطلاع رسانی نواحی و منطقه

3-هدایت و گردانندگی جلسه کمیته فرعی

4-در صورت غیبت مسئول کمیته گردانندگی کمیته فرعی توسط نایب مسئول انجام می شود.

5- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

6- انتشار پیام انجمن در سطح ملی

7- حضور مرتب در جلسات درون کمیته ای مسئولان اداری شورا منطقه

8- هماهنگی با مدیرعامل انجمن نیکوتینی های گمنام

9- ارائه گزارش کتبی از فعالیت های انجام شده و اقداماتی که در دستور کار این کمیته است.

10- ارائه نشریات به گروههای تازه تأسیس که به هیچ ناحیه ای نزدیک نیستند به مبلغ 30هزار تومان

11- تن خواه 500 هزار تومان می باشد.


کمیته نشریات :‌

شرایط :

1- حداقل 7 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2- دانش کافی از 12 قدم، 12 سنت ، 12مفهوم NicA و پایبندی و اعتقاد به اصول انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه

4- تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی

5- داشتن سر رشته در امری  که کمیته مربوط در آن فعالیت می کند

6- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه  بودجه مطلوب

هدف  :‌

تهیه و  انتشار کلیه نشریات اعم از جزوه، کتاب و سی دی و تحویل آن به انبار

شرح وظایف :‌

1- تهیه و تنظیم و چاپ نشریات مورد تایید دفتر خدمات جهانی و ارائه آن به انبار

2- ارائه گزارشات کتبی ماهانه ، روندکار تهیه نشریات به شورا و ارائه فاکتور به خزانه دار بعد از چاپ هر کتاب .

3- ارائه نسخه اصلی فایل نشریات ترجمه شده و زبان اصلی به کمیته سایت جهت داشتن بایگانی

4- ارائه برنامه و معرفی بازوها در صورت نیاز

5- در صورت نیاز به دریافت اصل نشریات از انبار دار و بازگرداندن آن به انباردار در زمان معین شده همراه با دریافت رسید .

6- چاپ تمامی نشریات ، بروشور، جزوات و آدرس جلسات شورا توسط این کمیته انجام شود.

7- چاپ کلیه نشریات باید با رأی رابطین صورت بگیرد .

8- هر کتاب که می خواهد چاپ شود 6 ماه قبل از ‌آن برای ویرایش به دست کمیته متون و ترجمه برای ویرایش برسد.

9- تهیه آرشیو برای هر چاپ

10- موقع چاپ استعلام قیمت نشریات از 3 جا آورده شود .

11- نشریات قبل از چاپ باید به نام انجمن NicA ثبت کتابخانه ملی شده باشد.

12- هماهنگی با مدیرعامل جهت عقد قرارداد.


کمیته چیپ و سکه :‌

1. حداقل 7 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول خدمت

2. داشتن آگاهی کافی و موثر از 12 قدم و 12 سنت ، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3. حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه یا نواحی .

4. تمایل به خدمت و توانایی انجام وظایف محوله و صرف وقت کافی .

5. داشتن سر رشته در امری که کمیته مربوط در آن فعالیت دارد .

6. تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

7. تنخواه 200 هزار تومان می باشد.

هدف :

تهیه و تولید و تحویل چیپ و سکه به مسئول انبار برای بهره برداری کلیه نواحی

شرح وظایف :‌

1. تهیه چیپ و سکه مورد نیاز شورا طبق وجدان شورا و تحول آن به انبار

2. تشکیل کمیته و برنامه ریزی و ارائه آن به شورا ( معرفی اعضا کمیته به شورا )

3. قبل از ضرب چیپ و سکه 3 استعلام قیمت آورده شود .


کمیته انبارداری و عرضه محصولات NicA

اهداف : فراهم آوردن بهره برداری کلیه نواحی از کلیه نشریات و چیپ و سکه و محصولات NicA در زمان های مختلف و داشتن برنامه ریزی جهت انجام خدمات در اسرع وقت و داشتن گزارش کتبی  کامل و شفاف از روند چرخش نشریات و چیپ و سکه و محصولات در این کمیته.

شرایط :‌

1- داشتن حداقل 6 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول دوره خدمت

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم و 12 سنت ، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول و انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه ای ایران

4- تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله

5- آشنایی با کامپیوتر و امور حسابداری در حد نیاز

6- مکان انبار بعد از انتخاب خدمتگزار مشخص می شود و به خاطر کاهش هزینه یکی از شهرهایی باشد که مرکزیت و دسترسی بهتری داشته باشد .

شرح وظایف :‌

1- تحویل نشریات و چیپ و سکه و محصولات انجمن از مسئولین کمیته های چیپ و نشریات و توزیع آن به قیمت تعیین شده توسط رابطین نواحی

2- برنامه ریزی و هماهنگی و ارائه گزارش موجودی جهت  موجود بودن نشریات و چیپ سکه و محصولات انجمن از طریق ثبت کامپیوتری و گزارش تحویل و تحول، اصل کتابها و نشریات و قالبهای سکه و چیپ .

3- این کمیته اجازه چاپ نشریات یا ضرب چیپ و سکه و تهیه سایر اقلام و محصولات NicA را ندارد (باید از کمیته های مربوطه تهیه کند)

4- نحوه سرویس دهی خدمتگزار، روز و ساعت پاسخگویی به خود خدمتگزار تفویظ اختیار شده، پس از انتخاب زمان سرویس دهی خود را با توجه به توانایی هایش به شورا ارائه دهد.

5- ارائه برنامه ریزی مشخص و معرفی بازوهای خود در صورت نیاز

6- هر 6 ماه یکبار انبار گردانی با نظارت نایب گرداننده و خزانه دار انجام می شود و رسید گرفته شود.

7- هزینه پستی ارسال سفارشات نواحی به عهده خود نواحی می باشد

8- این کمیته موظف است فقط به مسئولین نشریات و چیپ و سکه نواحی سرویس ارائه دهد و مستقیماً به هیچ گروهی سرویس دهی ندارد.

9- حتماً مبلغ سفارشات قبل از ارسال، به شماره حساب مشخص شده واریز گردد. در غیر اینصورت کمیته جوابگو نخواهد بود و فیش واریزی تحویل انباردار گردد. (کپی- فکس)

10- سه روز قبل از شورا این کمیته دیگر به هیچ کدام از نواحی سرویس ارائه نمی کند (به خاطر بروز خطا در حسابرسی )

11- تحویل اصل نشریات و قالب‌های چیپ و سکه و دیگر اموال بدون نیاز انجمن به این کمیته

12- حضور در کلیه جلسات شورا

13- پم فلت ها در زمان تحویل تا خورده نشود تا از فرسودگی جلوگیری شود.

14- نشریات و چیپ سکه هایی که مشکل دارند در همان ماه قابل برگشت می باشند

15- دادن تعهد از طرف انبار دار در صحن شورا منطقه


کمیته بیمارستان ها و زندان ها :

شرایط :

1- حداقل 6 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- داشتن توانایی در رابطه با خدمت مربوطه

4- تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله

5- حداقل تجربه یک دوره خدمت در نواحی یا شورای منطقه

6- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

7- همکاری جهت سمت و سو دادن به تدابیر و اهداف شورا .

هدف :‌

خدمت به احتیاجات تمام نواحی و منطقه به وسیله هدایت و هماهنگی جهت ارائه خدمات موثر، ارتقاء سطح آگاهی و تقویت تمام فعالیت های بیمارستان ها و زندان ها و رفع احتیاجات درون منطقه و انجمن .

وظایف :

1- کمیته بیمارستان و زندان های شورای منطقه به عنوان یک منبع برای فعالیت های کمیته بیمارستان ها و زندان ها در سطح نواحی و تهیه نشریات و اطلاعات ملزومات مورد احتیاج در جهت بهتر رساندن پیام در هنگامی که تمام منابع فرسوده شده است مورد استفاده قرار می گیرد.

2- در صورت نیاز با اعضای هیئت مدیره تماس بگیرد.

3- تهیه گزارش کتبی و نهایی و گزارش به صورت کتبی به شورا

4- مسئول هماهنگی جلسات بین نواحی و منطقه برای فعالیت های سازمانی کشوری می‌باشد.

5- در همه جلسات شوراء حضور داشته باشد .

6- گرفتن تماس های اولیه با هماهنگی اطلاع رسانی با مراکز مختلف بازپروری و بازیابی

7- برگزاری کارگاه ها و تعیین اهداف و ایام آموزشی و همکاری با عنوان های مشابه

8- همکاری جهت سمت و سو دادن به تدابیر و اهداف شورای منطقه

9- برگزاری جلسات درون کمیته ای بنا بر شرایط و نیاز

10- تهیه اهداف 3 ماهه برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب 3 ماهه

11- تنخواه 200 هزار تومان می باشد.


کمیته وب سایت :

شرایط :‌

1- حداقل 5 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت .

2- دانش کافی و موثر از  12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه یا نواحی

4- آشنایی کافی نسبت به طرح ریزی، صفحه آرایی شبکه، برنامه نویسی شبکه، پروتکل های FTP جاوا، اسکریپت، اکسس، مایکروسافت و اکسل و نرم افزارهای مورد نیاز . 

5- تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله 

6- تهیه اهداف برنامه ریزی شده  و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

وظایف

1- هماهنگی با شورا جهت هزینه های نگهداری وب سایت

2- همکاری با نواحی برای تهیه آخرین اطلاعات سالنامه و رویدادهای منطقه و نواحی

3- همکاری با کمیته آدرس جلسات شورا برای فراهم کردن  برنامه به روز شده جلسات

4- همکاری با منشی شورا، برای حصول اطمینان از ارسال سریع گزارش ها

5- اطمینان از وضعیت مناسب خطوط ارتباطات و  محافظت آنها به گونه ای که تنها از طریق رمز عبور بتوان به آن دست یافت .

6- همکاری با گرداننده شورا کمیته متون ترجمه، اطلاع رسانی و نشریات برای تهیه ‌آخرین خط مشی ها در وب سایت

7- تهیه گزارش کتبی در هر جلسه شورا منطقه ای شامل آمار وب سایت

8- قادر به تهیه و نگهداری وب سایت باشد

9- در تمام جلسات شورای منطقه حضور یابد

10- تهیه و به روز نمودن اطلاعات تماس خدمت گزاران شورای منطقه ایران و کارمندان دفتر خدمات جهانی شعبه ایران در سایت NicA ایران .

11- قرار دادن اطلاعات و لیست بولتن ها و نشریات ترجمه شده به زبان فارسی در سایت مربوطه

12- جمع آوری ،‌ درج و به روز نمودن آدرس جلسات ایران از طریق هماهنگی با کمیته های فرعی آدرس ها و H&I ( کمیته زندان ها و بیمارستان ها) شورای منطقه

13- تهیه پسورد اصلی (رمز) وب سایت و ایمیل های کمیته های NicA ایران در یک پاکت سربسته و تحویل ‌آن به گرداننده شورا برای استفاده از آن در مواقع اضطراری

14- به طور مرتب گزارش اخبار سایت جهانی به شورا با همکاری کمیته متون و ترجمه داده شود

15- ارائه گزارش ماهیانه اخبار سایت جهانی با همکاری متون و ترجمه به شورا

16- بارگزاری گزارش شوراء منطقه پس از دریافت از منشی بر روی سایت انجمن

17- در زمان عقد قراردادهای کمیته سایت با شرکت ارائه دهنده ی سرویس، گرداننده شورا، کمیته سایت و مدیرعامل حضور داشته باشند و به نام آنها در قرارداد ذکر شود.

18- کمیته سایت نباید آدرس جلسات سایر انجمنهای مرتبط را در شهرهایی که NicA در آن جلسه ندارد، در اختیار درخواست کنندگان قرار دهد.

19- اعانه و گزارش مالی بر روی سایت نرود.

20- شماره های شخصی بر روی سایت نرود

21- تن خواه 100 هزار تومان می باشد.


کمیته متون و ترجمه :‌

اهداف :‌

رساندن پیام بهبودی به شکل کتبی برای معتادان به نیکوتین در حال عذاب و ترجمه کلیه نشریات تایید شده NicA از زبان انگلیسی به فارسی و بازبینی مداوم نشریات ترجمه شده موجود جهت رساندن پیام به معتادان به نیکوتینی که هنوز در عذابند و ارائه نشریات جدید انجمن به اعضای داخل ایران و حمایت کمیته های خدماتی جهت خدمات موثر .

شرایط :‌

1- داشتن 5 سال حداقل پاکی مداوم در طول مدت خدمت

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت ، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه

4- آشنایی به زبان انگلیسی و فارسی و فرهنگ و ادبیات و اصطلاحات انجمن NicA

5- داشتن تمایل و دارا بودن وقت کافی

6- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند  و ارائه برنامه بودجه مطلوب

وظایف :

1- ترجمه کلیه نشریات تایید شده ی NicA به زبان فارسی

2- ارایه ی ترجمه ی نشریات به خدمات جهانی جهت تایید با همکاری کمیته سایت

3- بازبینی و تایید نشریات ترجمه شده به زبان فارسی که شامل دو بخش می باشد.

الف) نشریاتی که پس از ترجمه به تایید خدمات جهانی رسیده و مجدداً جهت بازبینی در دستور کار این کمیته قرار می گیرد.

ب) نشریاتی که قبلاً توسط خدمات جهانی ترجمه گردیده و  نیاز به بازبینی کمیته ی ترجمه نیکوتینی های گمنام ایران دارد.

4- ارایه ی گزارش مداوم از عملکرد کمیته به شورای منطقه نیکوتینی های گمنام ایران همچنین ارایه ی گزارش مداوم به کمیته ترجمه ی خدمات جهانی

5- هماهنگی برای بازبینی نشریات (اصلاح شده) و تهیه نشریات ( تایید شده)

6- معرفی کارمند خاص بعهده کمیته بوده ولی بودجه بندی و هزینه های به عهده شورا و تایید رابطین باشد

7- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و ارائه بودجه مطلوب

8- ترجمه برخی متون در صورت درخواست کمیته های فرعی و مسئولین اداری شورای منطقه از زبان فارسی به انگلیسی جهت ارتباطات برون مرزی

9- هرگونه ارتباط با دفتر خدمات جهانی از طرف شورا منطقه به وسیله کمیته ترجمه انجام می شود.

تبصره :‌ روند ترجمه و بازبینی متون، بسته به حجم متن یک روند مداوم بوده و نیاز به فرصت بسیار دارد  و ممکن است یک نشریه ی ترجمه شده چندین بار به بازبینی نیاز داشته باشد. به طور کلی تایید نهایی کلیه ی نشریات ترجمه شده به عهده ی خدمات جهانی می باشد.


کمیته کارگاههای آموزشی :

هدف :

اطلاع رسانی داخلی از طریق برگزار نمودن کارگاه های آموزشی  جلسات پنل جهت توسعه و ارتقاء و بالا بردن سطح آگاهی و بهبودی اعضا و تامین درخواست های نواحی .

شرایط :‌

1. حداقل 7 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول مدت خدمت

2. دانش آگاهی کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهم  NicA و پایبندی به اصول انجمن

3. حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه

4. تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله

5. تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

وظایف :

1- جهت تامین هزینه برگزاری کارگاه در نواحی باید قبل از برگزاری مورد تائید رابطین قرار گیرد

2- جمع آوری و اولویت بندی مشکلات  و نیازهای نواحی از طریق ارتباط با رابطین و مسئولین کمیته ی کارگاه های نواحی

3- برگزاری جلسات درون کمیته ای و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها و ارائه نحوه ی عملکرد این کمیته

4- شرکت در جلسات شورا و ارائه گزارش کتبی دقیق و شفاف از عملکرد

5- ارائه گزارش کتبی هزینه های سال قبل کمیته جهت الحاق برای برنامه بودجه سال جاری

6- تهیه اهداف یک ساله برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب سالانه

7- هماهنگی با مسئولین کمیته ها در راستای تهیه موضوعات و عناوین کارگاه ها

8- کمیته کارگاهها جلسات درون کمیته ای را در ناحیه متناسب با مشکلات آن ناحیه برگزار کند.

9- طبق درخواست نواحی برای برگزاری کارگاهها تحت اولویت بندی کارگاه برگزار می کند.

10- معرفی چارت خدماتی به شورا ( اعضای کمیته)

11- تنخواه 300 هزار تومان می باشد.

تبصره :

1) هزینه برگزاری کارگاه از طرف شورا در نواحی برعهده ناحیه میزبان می باشد و این کمیته جهت معرفی گرداننده اختیار دارد.

2) مبلغ 50000  تومان به صورت جداگانه به کمیته کارگاهها جهت اهدای جایزه به اعضاء در جلسات کارگاهی اختصاص یافت .


کمیته آدرس جلسات :‌

شرایط :

1- حداقل 4 سال پاکی مداوم و حفظ پاکی در طول دوره خدمت

2- دانش کافی و موثر از 12 قدم، 12 سنت، 12 مفهوم NicA و پایبندی به اصول انجمن

3- داشتن توانایی در رابطه با خدمت مربوطه

4- تمایل به خدمت و صرف وقت کافی و توانایی انجام وظایف محوله

5- داشتن تجربه در امری که کمیته مربوطه در آن فعالیت می کند

6- آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه داشته باشد

7- حداقل تجربه یک دوره خدمت کامل در نواحی

8- تهیه اهداف برنامه ریزی شده و هدفمند و ارائه برنامه بودجه مطلوب

وظایف :‌

1- حضور در کلیه جلسات شورا منطقه ایران و ارائه گزارش شفاف از روند کار و فعالیت های این کمیته

2- انتخاب اعضاء کمیته مربوطه (بازوها) هماهنگی بین اعضاء کمیته و مسئولین کمیته آدرس های نواحی

3- برگزاری منظم جلسات درون کمیته ای

4- تهیه، ثبت و نگهداری از آرشیو آخرین تغییرات ثبت گروه های ارائه شده توسط نواحی

5- ارائه آخرین اطلاعات و آمار از تعداد گروه ها و جلسات بهبودی در ایران

6- تهیه و تنظیم ویرایش و ارائه آدرس جلسات گروه های نواحی و انجام تغییرات در آنها در صورت نیاز و ارائه آن به دفتر مرکزی و مسئول چاپ نشریات جهت چاپ و تکثیر و پیگیری آن.

7- جوابگو بودن مسئول کمیته برای عملکرد خویش در برابر شورای منطقه و ارائه گزارش سالانه از فعالیت های این کمیته

8- آموزش بازوهای خدماتی جهت استفاده و خدمت بهتر در این کمیته

9- کمیته آدرس جلسات نباید آدرس جلسات سایر انجمنهای مرتبط را در شهرهایی که NicA در آن جلسه ندارد، در اختیار درخواست کنندگان قرار دهد. 

تبصره :‌

 1. ارسال آدرس جلسات به دفتر خدمات جهانی با همکاری کمیته آدرس جلسات و کمیته متون و ترجمه انجام می شود.


نحوه رأی گیری :‌

چندین راه برای رأی گیری وجود دارد.

1) علنی : معمول ترین راه رأی گیری همان بلند کردن دست می باشد.

2) غیر علنی :  به وسیله برگه توزیع شده آ‌راء رابطین جمع آوری و شمارش می شود.

نکته :

رأی موقت‌: جهت  ارائه خدمتی خاص در زمانی خاص


شرایط برکنار کردن خدمتگزار معتمد:

1- غیبت دو جلسه کامل و چهار جلسه ناقص به منزله انصراف از خدمت می باشد.

2- کوتاهی در انجام وظایف محوله و ندادن گزارش شفاف از عملکرد

3- بی توجهی به وجدان شورا

4- تکرار عمدی سنت شکنی

5- سوء استفاده از منابع مالی، تقلب یا تکرار غلط اعلام کردن گزارش مالی

6- تخطی در کمیته بر علیه اعضای کمیته . ایجاد تشنج در صحن شورا و نحوه خدمات بلافاصله در دستور کار شورا قرار گیرد. 

-         رأی هایی که (رای گیری) ثبت گردد به عنوان وجدان شورا ناحیه می شود.

-         یک رای ممتنع به معنای این است که شما اکثریت آراء را پذیرفته اید. چه بله یا نه

-         رای ممتنع به جانب اکثریت آراء شمارش می شود

-         امتناع : امتناع از رای دادن به معنی کناره گیری از فرایند تصمیم گیری می باشد و این گونه ‌آراء از کل کم خواهند شد.

کناره گیری اعضاء :‌

-A داوطلبانه :

ارائه درخواست کتبی قبل از جلسه بعدی به گرداننده .

-B غیر داوطلبانه :

1- غیبت دو جلسه کامل و چهار  جلسه ناقص

2- ریلپس (لغزش) در طی دوره خدمت

3- انجام ندادن وظایف، احمال کاری و کلاه برداری و اختلاص با دو سوم آراء کنار می شود.

شرایط پیشنهادات :

ویژه‌گی های یک پیشنهاد :‌

1- پیشرونده باشد. ( به حرکت  وادار کند).

2- چه کسی به انجام کار کمک می کند

3- چه کاری باید انجام شود.

4- چگونه این کار انجام شود.

5- چه زمانی باید انجام شود.

6- چرا این کار باید انجام شود.

7- این پیشنهاد را چه کسی می دهد.

* موارد 1 و 2 و 3 و 7 برای پیشنهاد باید لحاظ قرار گیرد.

1- برای تعیین زمان و مکان شورا فقط رابطین نواحی حق رأی دارند.

2- در مورد تنظیم اساسنامه فقط رابطین حق رای دارند.

3- برای پیشنهاد مکان شورا در نواحی فقط رابط ناحیه مذکور حق پیشنهاد دادن دارد.


طرح ها یا پیشنهادات :‌

اصولاً دو نوع طرح یا پیشنهاد وجود دارد و مهم است که تفاوت آن دو را درک کنیم، این دو نوع، یکی طرح یا پیشنهاد اصلی و دیگری طرح یا پیشنهاد تبصره ای می باشد.

طرح یا پیشنهادات اصلی :

طرح یا پیشنهاد به معنی ایده ای است که یکی از اعضای کمیته می خواهد که کمیته آن را بررسی و استفاده نماید. بعد از اینکه گرداننده اجازه صحبت به آن عضو دارد، آن عضو می گوید: « من پیشنهاد می کنم که این کار.... توسط این کمیته، یا کمیته فرعی ...، یا فلان شخص .... با این شرایط .... انجام پذیرد» .

بعد از آن عضو پیشنهاد دهنده وقت دارد که خیلی خلاصه درباره پیشنهاد خود و اینکه چرا فکر می کند که انجام آن مهم است صحبت کند که به این کار صحبت درباره قصد ارائه پیشنهاد می گویند. چون پیشنهادات باید دقیقاً و کلمه به کلمه در گزارش قید گردد، شخص پیشنهاد دهنده باید قبل از ارائه آن را کتبی نوشته باشد این مورد به خصوص در مورد طرح ها و پیشنهادات طولانی و پیچیده حتماً باید رعایت گردد.  هر طرح یا پیشنهادی احتیاج به تایید یکی از رابطین نواحی دارد، به  این معنی که یکی دیگر از اعضاء باید درخواست کند که این طرح به اجرا درآید و یا بیشتر در مورد آن بحث و تبادل نظر شود. بعد از اینکه عضوی طرح یا پیشنهادی را مطرح کرد، گرداننده می پرسد که آیا یکی از رابطین آن را تایید می کند.

یکی از رابطین خیلی ساده دست خود را بالا می گیرد و زمانی که گرداننده او را دید اجازه صحبت به او داد، می گوید که  : « من تایید می کنم ». اگر هیچ رابطی طرحی را تایید نکرد، گرداننده می گوید « طرح یا پیشنهاد به علت عدم دریافت درخواست دوم از موضوع جلسه خارج می شود».

بعضی وقت ها هم بعد از اینکه طرح پیشنهادی مطرح گردید، گرداننده می تواند مستقیماً آن را خارج از موضوع جلسه اعلام کند. یک طرح یا پیشنهاد وقتی می تواند به عللی مختلفی خارج از موضوع جلسه اعلامم گردد که شامل این مسائل شود. طرح یا پیشنهاد برخلاف خط مشی جاری کمیته باشد، آشکارا برخلاف یکی از سنت های دوازده گانه NicA باشد یا زمان مطرح نمودنش در آن جلسه نامناسب باشد. اگر هریک از اعضاء کمیته بخواهد که این حکم گرداننده را به چالش کشد می تواند استیناف بخواهد اگر در خواست استیناف نشود و حکم گرداننده نافذ باشد، کمیته به کار ادامه می دهد و به موضوع بعدی می پردازد.

طرح ها و پیشنهادات تبصره ای

طرح یا پیشنهاد تبصره ای را می توان « طرح یا پیشنهاد فرعی » نامید که اصولاً هنگام بحث و تبادل نظر در مورد یک طرح پیشنهاد اصلی مطرح می گردد که به طریقی بر روی پیشنهاد اصلی تاثیر گذارد. از این دست موارد بسیار زیاد است، اما زمان و شرایط امکان قید نمودن همه آنها را نمی دهد.

1- پیشنهاد اصلاح

به اکثریت ساده نیاز دارد.

قابل بحث است

اگر در  حین بحث در مورد یک طرح یا پیشنهاد عضوی احساس کند که بهتر است در آن پیشنهاد تغییر داده شود و یا نوع بیان تغییر کند، می تواند با ذکر این جمله « من پیشنهاد می کنم تغییری در طرح داده شود »  نظر خود را اعلام کند. معمولاً پیشنهاد برای اصلاح باید توسط یکی از رابطین تایید گردد تا بتوان  درباره آن صحبت کرد.  وقتی که صحبت در مورد پیشنهاد اصلی ادامه پیدا می کند ( گر اصلاح رای آورده باشد که بحث در مورد طرح اصلاح شده ادامه پیدا می کند) . بعد از اینکه بحث و تبادل نظر در مورد طرح یا پیشنهادی برای اصلاح ارائه شود، و عضوی که طرح و پیشنهاد اصلی را ارائه کرده  و همین طور رابطی که او را تایید کرده ، هر دو موافق این اصلاح باشند، دیگر نیاز نیست که پیشنهاد اصلاح را یکی از رابطین تایید کند و یا درباره آن صحبت شود و یا در مورد آن رای گیری شود و این اصلاح اتوماتیک اعمال می شود. به این « اصلاحیه دوستانه» می گویند.

2- پیشنهاد برای طرح سئوالی قبلی

به دو سوم آراء اکثریت نیاز است

غیرقابل بحث

در راستای هدف ما، این ممکن است مهم ترین پیشنهاد تبصره ای باشد. که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. این پیشنهاد از طرف یکی از اعضاء طرح می شود که باید بگوید « من پیشنهاد می کنم سئوال شود » یا اینکه می گوید « من پیشنهاد می کنم در این باره سئوال شود» این یکی از آن پیشنهاداتی است که می تواند بعد از صحبت هر یک از اعضاء ارائه گردد. نیاز نیست که شما را برای این کار صدا  کنند وقتی که شما این پیشنهاد را ارائه می کند گرداننده باید بدون معطلی و بدون بحث بیشتر در مورد آن رای گیری کند. و اگر کمیته خدماتی با دو سوم آرا موافقت کند که به بحث بیشتر نیاز نیست باید در مورد موضوع اصلی رای گیری کرد و بر سر مسئله بعدی رفت.

مسئله ای که درباره این پیشنهاد مهم است، این است که باید مراقب باشید تا توسط آن بحث در مورد موضوعی که هنوز به درستی روشن نشده و در رابطه با آن هنوز گیج هستید، چنین پیشنهادی ارائه گردید حتماً‌ به آن رای منفی دهید. و اجازه دهید که بحث و گفتگو در مورد مسئله اصلی ادامه پیدا کند. ما باید از تصمیمات نپخته در مورد مسائلی که درست درک نکرده ایم اجتناب ورزیم از طرف دیگر ، استفاده آزادانه از این پیشنهاد تبصره ای کمک می کند تا گرداننده نخواهد از خود زیاد سخت گیری نشان دهد، چون او می داند که این بحث به زودی خاتمه پیدا خواهد کرد.

3- پیشنهاد برای  تعویق

اکثریت ساده نیاز است.

غیر قابل بحث

یک راه برای خلاص شدن از پیشنهادی که هنوز پخته و آشکار نیست، آن است که پیشنهاد به تعویق انداختن آن را بکنیم. این کار را می توان به این صورت اعلام کرد « پیشنهاد می کنم که این طرح تا تاریخ ...... یا جلسه ...... به تعویق بیفتد » . این پیشنهاد تبصره ای قابل بحث نیست، اگر این پیشنهاد داده شود و توسط یکی از رابطین تایید گردد، سریعاً‌ در مورد آن رای گیری می شود. اما تایید نشد، بحث و گفتگو در مورد طرح ادامه پیدا می کند. و ا گر تایید شد که کمیته به مسئله بعدی می پردازد. طرحی که به تعویق افتاده نیز در تاریخ تعیین شده دوباره در دستور کار قرار می گیرد.

4- طرح تعلیق پیشنهاد به تعویق افتاده

اکثریت آراء ساده مورد نیاز است

قابل بحث نیست

طرح یا پیشنهادی که به تعویق افتاده را می توان قبل از زمان تعیین شده دوباره در دستور کار قرار داد. این مورد را می توان اینگونه به گروه پیشنهاد داد « من پیشنهاد می کنم که طرح .... که به تعویق افتاده در دستور کار قرار گیرد » اگر پیشنهاد مورد تائید قرر گیرد، طرحی که به تعویق افتاده بود به طرح اصلی تبدیل می شود و بحث و تبادل نظر درباره آن آغاز می گردد. اما اگر این پیشنهاد تبصره ای رای نیاورد، کمیته آن را رها می کند و به موضوع بعدی می پردازد.

5- طرح ارجاع پیشنهاد

اکثریت آراء ساده مورد نیاز است

قابل بحث می باشد

بعضی مواقع کمیته دارای اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری در مورد طرحی نمی باشد چنین طرح یا پیشنهادی را می توان از بحث جلسه خارج کرد و آن را به یک کمیته فرعی و یا یک کمیته موقت ارجاع داد تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله می تواند توسط یکی از اعضاء به این صورت پیشنهاد شود. « پیشنهاد می کنم که این طرح به کمیته فرعی ..... ارجاع شود » اگر این مورد توسط یکی از رابطین تائید شد،‌کمیته به مسئله بعدی می پردازد اما اگر تائید نشد کمیته به بحث در مورد طرح اصلی ادامه می دهد و در ان مورد رای گیری می کند.

کمیته فرعی که طرح به آن ارجاع گردیده در جلسه بعدی خود به آن می پردازد و گزارش آن را در جلسه بعدی کمیته اصلی ارائه می دهد.

6- طرح بازبینی مجدد یا لغو

اکثریت متغیر است

قابل بحث می باشد

بعضی اوقات ممکن است عضوی احساس کند یکی از طرح ها پیشنهاداتی که مورد تایید کمیته قرار گرفته مضرف و نادرست است. آن عضو می تواند یا پیشنهاد دهد که طرح مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

(یعنی درباره بحث و مجدداً رای گیری شود) یا پیشنهاد دهد که آن طرح لغو گردد ( دیگر پی­گیری نشود)

چند شرط برای بازبینی یا لغو طرح و پیشنهاد وجد دارد :‌

* طرح می بایست در همان جلسه و یا حداکثر جلسه قبلی کمیته به تصویب رسیده باشد

* عضوی که پیشنهاد بازبینی یا لغو را می دهد باید در مورد مسئله اطلاعاتی داشته باشد که در هنگام بحث و  گفتگو جهت تصمیم گیری در مورد طرح اصلی، این اطلاعات موجود نبوده و در دسترس نباشند.

* عضوی که پیشنهاد می دهد باید جزء کسانی باشد که هنگام رای گیری اولیه جزء طرفداران طرح و برندگان رای گیری بودند.

این محدودیت ها به خاطر آن بوجود آمده تا از کمیته در برابر بررسی دوباره و دوباره یک موضوع حمایت نماید تا کمیته مجبور نشود که موضوعی را که تایید کرده دوباره بررسی نماید مگر اینکه سهواً شرایطی را به وجود آورده باشد که مضر باشد.  اگر هریک از شرایط فوق وجود نداشته باشد گرداننده باید پیشنهاد تبصره ای بازبینی مجدد نیاز به اکثریت آراء عادی دارد.

پیشنهاد  تبصره ای لغو نیاز به اکثریت آرا عادی دارد به شرط اینکه اعضاء کمیته از قبل از جلسه آگاه باشند که قرار است چنین پیشنهادی مطرح گردد. اگر از قبل این مسئله مطرح نگردیده باشد،‌ آن وقت رای گیری باید بر اساس دو سوم صورت گیرد.

7- درخواست جمعی مورد نیاز است

قابل بحث نیست

وقتیکه پیشنهاد یا طرحی ارائه می گردد و بحث و گفتگو در آن مورد شروع می شود، ارائه کننده پیشنهاد می تواند در خواست کند که از ادامه صرف نظر شود. در آن صورت گرداننده سئوال می کند که آیا کسی به این مسئله اعتراض دارد یا خیر. اگر حتی یک نفر اعتراض داشته باشد طرح به قوت خود باقی خواهد ماند و بحث در ‌آن مورد ادامه می یابد. اما اگر اعتراضی وجود نداشته باشد، از ادامه صرف نظر می شود و کمیته به مسئله بعدی می پردازد.

8- ارائه طرح یا پیشنهاد جایگزین

اکثریت آراد عادی مورد نیاز است

قابل بحث می باشد

طرح یا پیشنهاد جایگزین مانند همان لایحه است. اما فرقش این است که به جای اصلاح بعضی موارد، کل طرح یا پیشنهاد جایگزین می شود.  نوع اجراء آن هم دقیقاً همان است که برای پیشنهاد اصلاح به اجرا در می آید.

9- یا پیشنهاد موکول کردن به آینده

اکثریت آرا عادی مورد نیاز است

قابل بحث نیست

هریک از اعضاء رای دهنده می تواند پیشنهاد موکول نمودن جلسه رای گیری به آینده را بدهد. این پیشنهاد را می توان در همه حال ارائه کرد و نیاز به اکثریت آرا عادی دارد. واضح است که طرح ها یا پیشنهادات بی معنی جهت موکول شدن به آینده رای نخواهد آورد و کاملا حذف خواهد شد. پس از پایان جلسه ای نیز ممکن است، گرداننده را بدون هیچ تصمیم گیری به آینده موکول کند.

روش های دیگر :‌

به غیر از پیشنهادات تبصره ای، راه های دیگری نیز وجود دارد که اعضاء می توانند از آن طریق روشها و  تصمیمات را اصلاح کنند یا تغییر دهند. در زیر چند نمونه ذکر گردیده :


برقراری نظم روند جلسات ‌:

اگر یکی از اعضاء کمیته احساس کند که جلسه انجمن از موضوع اصلی خارج شده و بیراه می رود،‌ می تواند کمک کند تا کمیته به مسیر اصلی بازگردد. او می تواند بگوید « من نظر کمیته را به موضوع اصلی امروز جلب می کنم » این معنی آن است که « از گرداننده درخواست می‌کنم، که ما را به مسیر اصلی باز گرداند و جلسه را طبق روال اصلی اداره کند و بر روی دستور جلسه تمرکز داشته باشد. »  این پیشنهاد نیاز به تایید یکی از رابطین یا بحث و تبادل نظر ندارد وحتی نیازی به رای گیری در این مورد نیست. گرداننده موظف است که به این درخواست عمل کند مگر اینکه دو سوم از  اعضاء کمیته نظر دیگری در این رابطه داشته باشند.

درخواست استیناف :‌

هر وقت که گرداننده تصمیمی می گیرد،‌ آن تصمیم قابل استیناف است. هر عضو رای دهنده‌ای که بخواهد درخواست استیناف کند می تواند بگوید « من تقاضای تجدید نظر در رای گرداننده را دارم. » اگر استیناف مورد تایید یکی از رابطین قرار گرفت،‌ آن موقع گرداننده می پرسد «دلایل شما برای درخواست تجدید نظر چیست؟ » و آن عضو دلایل خود را مطرح می کند. بعد از آن گرداننده خلاصه درباره دلیل حکم خود صحبت می کند. بعد از آن کمیته می تواند درباره آن صحبت کرده و رای گیری کند فقط به اکثریت آراء عادی نیاز است تا حکم گرداننده لغو شود.

درخواست تبصره ( در مورد پیشنهاد مورد بحث ) :

اگر یکی از اعضاء کمیته بخواهد کاری انجام دهد و نمی داند که آن را چگونه بر طبق قواعد و قوانین مطرح نماید، می تواند هر وقت که بخواهد در مورد همان پیشنهاد بگوید «درخواست تبصره» و گرداننده باید سریعاً به او وقت دهد و آن عضو می تواند سئوال خود را مطرح کند. پس از آن گرداننده راه انجام و مطرح نمودن درخواستش را بر طبق قواعد به او نشان می دهد. درخواست تبصره نیاز به تایید یکی از رابطین بحث و گفتگو یا رای گیری ندارد.


تبصره ها

1- جلسات اضطراری ، تعریف : جلساتی که برگزاری آن یا فرویت زمانی دارد و یا اینکه عدم رسیدگی به آن منافع مشترک را به خطر می اندازد. جلسات اضطراری بنا به درخواست هریک از اعضای شورای منطقه و پس از بررسی و تایید کادر اداری برگزار می گردد.

2- جلسات فوق العاده ، تعریف : در صورتی که شورای منطقه تشخیص دهد در جهت انجام امور به وقت بیشتری نیاز دارد می تواند با رای عادی رای دهندگان جلسات فوق العاده برگزار نماید.

3- فقط رابطین حق رای دارند.

4- فقط در صورتی که پس از بار دوم نیاز به یک رای باشد تا تساوی در رای گیری بشکند و یا به حد نصاب برسد گرداننده حق رای دارد.

5- پیشنهادات جدید باید توسط یک رابط به غیر از رابط پیشنهاد دهنده تایید شود تا در مورد آن بحث یا رای گیری شود و اگر پیشنهاد از طرف  خدمتگزاران بود نیاز به تایید دو رابط ناحیه دارد. یک رابط نمی تواند پیشنهاد رابط دیگر ناحیه خود را تایید کند.

6- جهت عزل خدمتگزاران یا تغییر یا اصلاح اساسنامه پیش از موعد یا هر تصمیم گیری که بر کل تاثیر گذارد به رای حداقل دو سوم نیاز دارد.

7- مسئولین اداری یا کمیته ها می توانند حداکثر دو دوره متوالی در یک پست خدماتی خدمت کنند

8- از دست دادن پاکی به منزله استعفا از خدمت می باشد

9- برای بررسی جدید هر موضوع و در دستور کار قرار گرفتن حداقل 6 ماه باید از تاریخ بررسی آن گذشته باشد، به جز مواردی که با دو سوم آرا در دستور کار مجدد قرار بگیرد.

10- گرداننده می تواند با توجه به ازدحام و مسائل امنیت داخلی و توجه نکردن به توصیه های مکرر مبنی بر سکوت جلسه شورا را با اعضای شورا ادامه دهد.

11- فرا خوان انتخابات شورای منطقه 2 جلسه قبل از شروع خدمت اعلام می شود. ( برج 2 فراخوان داده شود)

12- گرداننده می تواند در صورت به حاشیه رفتن موضوع اصلی یا خارج بودن از اصول یا عدم رعایت احترام و گمنامی دیگران مشارکت عضو را قطع نماید.

13- گرداننده موظف است از بروز مشارکت  های تکراری جلوگیری نماید.

14- گرداننده موظف است در زمان سوال از کمیته های فرعی از گرفتن پیشنهادات جدید خودداری نماید.

15- کلیه اعضای تشکیل دهنده شورا موظف هستند هنگام مشارکت عضو موافق یا مخالف موضوع نقطه نظرات را یادداشت نمایند و از دوباره گویی و تکرار پرهیز نمایند.

16- نواحی ناحیه بندی شود ( نواحی براساس اعداد مشخص گردد)

17- ویدئو پروژکتور و لپ تاب فقط برای شورا استفاده شود.

18- حساب جاری بنام خزانه دار ،‌ یکی رابط و گرداننده شورا افتتاح شود. خزانه دار شورا منطقه خزانه دار هیئت مدیره نیز می باشد.

19- در مورد تغییر اساسنامه و تعیین خدمتگزار فقط رابطین حق رای دارند.

20- آرایی که گرفته می شود از همان جلسه لازم به اجرا است مگر اینکه درخواست شود در ماه آینده اجرا شود.

21- حضور و غیاب شورا در چهار مرحله انجام شود. ( صبح،‌ ظهر ، بعدازظهر و عصر)

22- جلسات شورا با حضور 7 ناحیه از 13 ناحیه رسمیت دارد.

23- هرگونه صحبت اعضا بغیر از خدمتگزاران باید درخواست به صورت مکتوب و با تایید گرداننده انجام شود.

24- گزارش شورا فقط بر روی سایت بارگزاری شود و از طرف شورا چاپ نمی شود.

25- خدمتگزاران شورا هریک سال برای ادامه خدمت نیاز به رای اعتماد رابطین نواحی دارند.

26- دفتر مرکزی محل بایگانی گزارشات منشی نسخه پشتیبان تمام کتب تعیین گردید.

27- هزینه ترجمه نامه های اعضاء برای چاپ در مجله فصل نامه دفتر خدمات جهانی با خود اعضاء می باشد.

28- سوالات قدم تهیه شده در گروههای ایران ترجمه و در آرشیو انجمن نگهداری شود تا جهت ویرایش دوم کتاب کارکرد قدم به دفتر خدمات جهانی ارسال شود.

29- فایل جزوه اطلاع رسانی در اختیار کمیته اطلاع رسانی نواحی قرار گیرد تا در صورت نیاز در هر دوره زمانی نواحی بتواند از ‌آن استفاده کنند و چاپ جزوه با شورا نباشد.

30- عرضه پک اطلاع رسانی به نواحی بنا به شرایط تمام شده به گروهها عرضه می شود.

31- هر ماه  آدرس جلسات نواحی به روز شود .

32- مقطع پاکی برای اعضای هیئت موسس 5 سال تعیین گردید.

33- جهت خدمتگزاران هیئت موسس، داشتن یک دوره خدمت در شورا یا نواحی الزامی است.

34- نواحی که برای اولین بار در شورا شرکت می کنند در همان جلسه اول حق صحبت و حق رای دارند.

35- فایل word  و pdf مطالب و نشریات شورا جزء اموال شورا منطقه می باشد و رد و بدل نمودن آن با رای شورا انجام می شود.

36- هر گروه باید به نزدیکترین ناحیه رجوع کند تا بتواند از آن ساختار سرویس دهی شود.

37- ساعت برگزاری شورا 8:30 صبح الی 12:30 و 14 بعدازظهر الی 17:30 می باشد. (باستثنا موارد خاص )

38- کلیه مسایل مالی شورا با تایید خزانه دار و علی البدل گرداننده باید صورت بگیرد.

39- در صورت نیاز نواحی برای برگزاری کارگاه هزینه کارگاه بعهده ناحیه می باشد.

40- یک دوره کامل خدمت برای رابطین یک سال و برای اعضا کادر اداری و کمیته های فرعی 2 سال می باشد.

41- خدمتگزار شورا منطقه نمی‌تواند پست مشابه در ناحیه و یا کمیته‌های شهری داشته باشد.

42- ویدئو پروژکتور تحویل انبار دار می باشد و در صورت نیاز با دریافت رسید به کمیته امانت می دهد.

43- کلیه پرداخت های کمیته ها بعد از عقد قرارداد توسط خزانه دار شورا می باشد.

44- شورای منطقه هر 2 ماه یکبار و در دومین جمعۀ ماه‌های زوج سال برگزار می شود.

45- هر کمیته پس از اتمام خدمت موظف است کلیه اطلاعات و منابع کمیته را در اختیار خدمتگزار بعدی قرار دهد.

46- رابطین با ارائه گزارش کتبی حضور رابط ناحیه خود را اعلام  می نمایند.

47- شورا منطقه فقط هزینه رفت و برگشت خدمتگزاران را از مرکز هر استان (اتوبوس یا قطار) تا محل برگزاری شورا منطقه را می‌دهد.


چشم انداز دفتر مرکزی :

 • دفتر مرکزی همواره یک پتانسیل آماده فعال خدماتی جهت همکاری و تسهیل فعالیتهای خدماتی خدمتگزاران شورای منطقه و نواحی و گروه های انجمن محسوب گردد و انجمن از این پتانسیل جهت توسعه پیام همواره بهره مند گردد.
 • ما بر این باوریم که داشتن یک دفتر فعال خدماتی که از خدمتگزاران مورد اعتماد بهره­مند باشد، می تواند با استفاده مداوم از ایده ها و  وجدان های نواحی باعث خوشنامی و ایجاد روابط مستحکم داخلی و با جامعه گردد.
 • ما با کمک خداوند و تلاش خدمتگزاران مورد اعتماد و اخذ تصمیمات خردمندانه شورای منطقه ایران بر این باوریم که دفتر مرکزی مانند تمامی اجزای ساختار، مکانی است جهت تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن، توسعه و هماهنگی و تامین خدمات به اعضا و گروه ها و جامعه در چهارچوب 12 قدم و 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی انجمن نیکوتینی های گمنام.

هدف دفتر مرکزی :

 • توسعه پیام، ایجاد هماهنگی و انسجام خدماتی
 • فراهم نمودن بستر مناسب و تعامل انجمن با سازمان ها و مسئولین و جامعه
 • همکاری و تسهیل در فعالیت های خدماتی خدمتگزاران شورای منطقه و نواحی و در کل گروه های انجمن
 • کمک به در دسترس بودن انجمن نیکوتینی های گمنام به صورت متمرکز

آئین نامه داخلی دفتر مرکزی انجمن نیکوتینی های گمنام

1. اداره دفتر توسط مدیرعامل صورت می گیرد و مدیرعامل موظف است جهت انجام امورات اجرایی با خزانه دار و نایب گرداننده مشورت نماید.

2. مدیرعامل به عنوان مسئول،‌ پاسخگوی امورات دفتر مرکزی می باشد.

3. خزانه دار به عنوان مسئول امورات مالی در جلسه این تیم شرکت می کند.

4. نایب گرداننده به عنوان انتقال دهنده درخواست های کمیته ها و مصوبات شورا در این تیم شرکت می کند.

5. معرفی کارمند جدید حداکثر 4 ماه قبل از اتمام قرارداد کارمند قبلی صورت گیرد.

6. مدیرعامل به عنوان پاسخگوی دفتر در جلسات شورا و هماهنگی شرکت می کند

7. برگزاری جلسه 15 روز یکبار برای رسیدگی به امورات دفتر

8. برنامه ریزی و بودجه بندی یکساله دفتر و ارائه  آن به شورای منطقه جهت تایید

9. نظارت بر انجام مراحل امور مالیاتی و بیمه کارمندان

10. عقد قراردادهای رسمی با مشورت کمیته و انجام آن توسط مدیرعامل

11. کارمند خاص، صرفاً می تواند 4 دوره یکساله به عنوان کارمند در دفتر فعالیت داشته باشد. ضمناً پایان هر سال کاری،‌ می بایست کلیه تسویه حساب های مربوط به کارمند با ایشان انجام شده و در صورت توافق جهت ادامه همکاری، قرارداد جدیدی (به مدت یکسال) با ایشان منعقد گردد.


هیأت مدیره

شرایط :

1. حداقل 7 سال پاکی مداوم

2. آشنایی و پایبندی و اعتقاد به اصول قدم ها ، سنت ها و مفاهیم خدماتی و ساختار خدماتی و اساسنامه رسمی انجمن

3. تمایل به خدمت و داشتن وقت کافی و توانایی لازم انجام وظایف محوله

4. تجربه یک دوره خدمت کامل در شورای منطقه یا نواحی

5. نداشتن سوابق کیفری موثر

6.  اعضای هیات مدیره با یکدیگر رابطه راهنما و رهجو نداشته باشند.

7. مدت خدمت اعضای هیئت مدیره 2 سال می باشد.

8. اعضای شورای منطقه می توانند با حفظ سمت کاندید این خدمت شوند

وظایف (هیات مدیره)

1. اجرای مصوبات مجامع عمومی (شورای منطقه)

2. افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی در صورت نیاز (مثل موارد مورد نیاز برای ثبت)

3. تعقیب جریانات قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم

4. تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل).

5. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که  ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی ( شورای منطقه) می باشد به نام انجمن نیکوتینی های گمنام انجام دهد.

6. تشکیل جلسات هماهنگی بنا بر ضرورتی که شورا تشخیص بدهد

7. مدیرعامل هیات مدیره با رای مستقیم رابطین شورا انتخاب می شود.

8. فقط مدیرعامل به عنوان نماینده و سخنگوی هیات مدیره در شورای منطقه حضور پیدا می کند و خدمت دیگری نباید داشته باشد.

9. اعضای منتخب هیات مدیره در صورت توافق سمت ها را انتخاب می کنند و در غیر این صورت شورای منطقه سمت هریک را مشخص می نماید.

10. پاسخ به نیاز نواحی از نظر قانونی و اجرائی بنا به درخواست نواحی

11. هیات مدیره به طور رسمی مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی را جهت تعامل با سازمان ها معرفی نماید و در مورد امورات قانونی و ثبتی ملزم به هماهنگی با کمیته موقت ثبت می باشند.


درخواست از رابطین خدماتی نواحی در شورا :‌

1-  15 دقیقه زودتر در جلسه شورا حضور داشته باشند.

2- جمع آوری گزارش ها و اعلامیه هایی که از طریق منشی توزیع می شود.

3- اعلام کتبی مبلغ واریزی به خزانه داری شورا (سنت هفتم)

4- نت برداری و یادداشت برداری از وقایع

5- در مباحث و موضوعات مورد بحث شرکتی فعالانه و موثر داشته باشند و پایبندی به اصول انجمن

6- با بیداری روحانی شخصی جهت منافع کل انجمن رای دهد و در بیدار کردن وجدان آگاه نقشی موثر داشته باشد.

7- آگاه کردن ناحیه از تدابیر و اهداف شورای خدماتی منطقه

8- گزارشات خود را کتباً به منشی ارائه دهد. ارائه کتبی سوالات جهت پاسخگویی از کمیته های فرعی و مسئولین اداری

9- حاصل رای وجدان گروهی باشد و گزارش شفاف رای گیری ها و وقایع را به گروهش ارائه دهد.

10- از ابراز نظرات شخصی و فردی پرهیز کند.

11- موفقیت های ناحیه خود را کتباً ارائه و گزارش کند.

12- درخواست ها و نیازهای خود را کتباً ارائه دهد.

13- در روند بودجه و هزینه های شورا حضور  مسئولانه نسبت به تصمیم گیری ها داشته  باشد.

14- روند مباحث را منحرف کرده و  سمت و سوی مشارکت نمایندگان در جهت اهداف و تدابیر شورا طبق پیشنهاد گرداننده شورای منطقه ای ایران باشد.

15- در زمان برگزاری جلسه شورا بدون اجازه مشارکت، طرح یا پیشنهادی را مطرح نکند.

16- درخواست پاسخگویی یا سوالات باید کاملا محترمانه و از روی عشق و بهبودی بوده و به دور از تعرض ، تحکم و تشنج باشد.


سنت هاي دوازده گانه نیکوتینی های گمنام

 1. منافع مشترك ما می بايست در رأس قرار گيرد. بهبودی شخصي به وحدت نیکوتینی های گمنام بستگي دارد.
 2. در رابطه با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايی وجود دارد، خداوندی مهربان كه به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بيان می کند رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند، آن ها حكومت نمی كنند.
 3. تنها لازمه عضويت در انجمن نيكوتينی های گمنام تمايل به قطع مصرف نیکوتین است.
 4. هر گروه می بایست مستقل باشد، مگر در مواردی كه بر گروهاي ديگر يا نیکوتینی های گمنام در كل اثر بگذارد.
 5. هر گروه، تنها يك هدف اصلی دارد، رساندن پيام به معتادی كه هنوز در عذاب است.
 6. يك گروه نيكوتينی های گمنام هرگز نبايد هیچ مؤسسة مرتبط يا هر سازمان خارجی را تأييد يا در آن ها سرمايه گذاري كند يا نام نيكوتينی های گمنام را به آنان عاريت دهد، مبادا مسائل مالی، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.
 7. هر گروه نيكوتينی های گمنام می بايست متكی به خود باشد و كمكی از خارج دريافت نكند.
 8. نيكوتينی های گمنام بايد هميشه غير حرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما مي توانند کارمندان خاصي استخدام كنند.
 9. نيكوتينیهای گمنام تحت اين عنوان هرگز نبايد سازماندهی شود، اما می تواند هيئت های خدماتی يا كميته هایی تشكيل دهد تا در برابر کسانی كه به آنان خدمت می کند مسئول باشد.
 10. نيكوتينی های گمنام هيچ عقيده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام نيكوتينی های گمنام هرگز نبايد به مباحث اجتماعی كشانده شود.
 11. خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات،راديو، تلويزيون و فیلم حفظ كنيم.
 12. گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و هميشه يادآور اين است كه اصول اخلاقي را به غرايض شخصي ترجيح دهيم.


مفاهیم دوازده گانه نیکوتینی های گمنام

مفهوم اول
برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما،گروه های ماNicA ،گردهم می آیندتاساختاری بوجودآورندکه موجب توسعه،هماهنگی وتامین خدمات درNicA درکل گردد.
مفهوم دوم
مسئولیت واختیارنهائی برای خدمات درNicA باگروهایNicA می باشد.
مفهوم سوم
گروه هایNicA اختیارات لازم رابه ساختارخدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذارمیکنند.
مفهوم چهارم
رهبری موثردرNicA ارزشی والادارد.ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورداعتمادبایدموردتوجه قرارگیرد.
مفهوم پنجم
برای هرمسئولیتی که به ساختارخدماتی واگذارمی شود،بایدمحدوده تصمیم گیری وپاسخ گویی به وضوح تعریف گردد.
مفهوم ششم
وجدان گروه وسیله روحانی است،برای دعوت ازخداوندمهربان تابرتصمیمات ماتاثیرگذارد.
مفهوم هفتم
همه اعضای یک کمیته خدماتی،مسئولیتی قابل توجه درموردتصمیمات آن کمیته به عهده دارند،پس بایداجازه داشته باشندتابه طورکامل درفرآیندتصمیم گیری شرکت کنند.
مفهوم هشتم
ساختارخدماتی به انسجام وموثربودن ارتباطات مابستگی مستقیم دارد.
مفهوم نهم
تمامی عناصرساختارخدماتی مامسئولندکه به دقت همه نقطه نظرات راهنگام تصمیم گیری درنظرداشته باشند.
مفهوم دهم
هرعضوازکمیته خدماتی می تواند،بدون ترس ازتلافی،رسیدگی به شکایت شخصی اش راازکمیته درخواست کند.
مفهوم یازدهم
بودجهNicA بایدتحت مدیریت مسئولانه بوده برای پیشبردهدف اصلی مامورداستفاده قرارگیرد.
مفهوم دوازدهم
درراستای حفظ ماهیت روحانی نیکوتینی های گمنام،ساختارماهمیشه خدماتی است ونبایدحکومتی باشد.

این اساسنامه در تاریخ 10/6/1396 به  تصویب شورا منطقه رسید و تا 3 سال دیگر لازم الاجرا می باشد.