ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

پنجشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
Thursday, 19 September 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

فعالیت های دفتر خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام

خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام چه چیزي در اختیار اعضاء و گروه ها قرار میدهد؟

خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام

نیکوتینیهاي گمنام یک انجمن همیاري از زنان و مردانی است که به یکدیگر کمک میکنند تا یک زندگی رها از نیکوتین را تجربه کنند. تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است. خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام دفتر خدمات جهانی و هیئت نمایندگان منطقه براي حمایت از گروه ها و تک تک اعضاء بوجود آمده است. هیئت نمایندگان، در اختیار گذاشتن خدمات، طرح هاي جدید و راههاي آسانتر رساندن پیام بهبودي به معتاد به نیکوتینی که هنوز در عذاب است را بعهده دارد. خدمات جهانی و هیئت نمایندگان وظیفه حل مشکلات امکان پذیر گروهها را بعهده دارد.

قدمها و سنتهاي دوازده گانه

نیکوتینیهاي گمنام با دریافت مجوز از الکلیهاي گمنام قدمها و سنتهاي دوازده گانه را اقتباس و نشر نموده است. بدینگونه این امکان براي گروهها و هر یک از اعضاء وجود دارد که براي رهایی از اعتیاد نیکوتین قدمها و سنتهاي دوازده گانه را بکار ببرند. قدمها و سنتهاي دوازده گانه به گروهاي بسیاري در سراسر جهان کمک نموده و میلیونها نفر را از اعتیادات گوناگون رها ساخته است. بیداري روحانی که با بکارگیري این برنامه بهبودي بدست میآید شادکامی و آرامش نوینی را به زندگیها هدیه میکند. رهایی از نیکوتین، تنها یکی از هدایایی است که هر عضو میتواند از این برنامه دریافت کند.

فراهم کردن مجموع نشریات راه اندازي یک جلسه

خدمات جهانی، نشریات لازم براي راه اندازي جلسه را براي هر کسی که میخواهد اقدام به این حرکت نماید در اختیار او قرار میدهد. این مجموعه شامل یک نسخه از هر جزوه و فرمتهاي پیشنهادي جلسات و فرم اطلاع رسانی جلسه میباشد. خدمات جهانی تداوم و ثبات انجمن همیاریمان را حفظ میکند و بدینگونه هر عضو میتواند در هر نقطه جهان از کلمات و واژه هاي بهبودي یکسانی برخوردار باشد.

نشریات

خدمات جهانی توسط کتابهاي پایه، کتاب مسیر ما بسوي رهایی و شماري جزوه که در بر دارنده اطلاعات و الهامات با ارزشی است، تمامی اعضاء را حمایت و پشتیبانی میکند. این نشریات توسط مصرف کنندگان نیکوتین در حال بهبودي که داوطلب این خدمت گردیده اند نوشته شده است. مسیر بهبودي به ما نشان داده است که "وقتی میبخشیم، دریافت میکنیم". خدمت کردن، تنها یکی از ابزارهاي بهبودي است. خدمات جهانی نیکوتینی هاي گمنام امکانات وسیعی براي تمرین خدمت اعضای خود در سطح جهانی در اختیار آنان قرار میدهد.

خبرنامه فصلی "هفت مطلب"

داوطلبین خدمت به خدمات جهانی همچنین تهیه و انتشار خبر نامه فصلی با نام" هفت مطلب" را انجام میدهند. آبونه شدن و مطالعه "هفت مطلب" شما را از فعالیتهاي خدمات جهانی و رویدادهاي جلسات در سراسر جهان آگاه میسازد. هیئتهاي نمایندگان میتوانند از این طریق رویدادهاي در حال وقوع گروه هاي خود و چگونگی آنرا ارائه نمایند. همچنین اعضاء میتوانند داستانهاي بهبودي شخصی، اشعار، کاریکاتور و داستانهاي مصور و غیره را در این خبرنامه درج و بدینگونه مشارکت نمایند. "هفت مطلب" میتواند براي ما مانند جلسه اي باشد در قالب یک نامه.

جلسات اینترنتی و تلفنی

داوطلبین خدمت به سازماندهی جلسات اینترنتی، تهیه لیست این جلسات را براي اعضایی که در ناحیه خود دسترسی به جلسات را ندارند، در سراسر جهان عهده دار هستند. به اعضاء قویاً پیشنهاد میکنیم از این لیست براي به مشارکت گزاردن پیام بهبودي خود با این اعضاء استفاده نمایند.

آنانکه توتون را میجوند

نیکوتین یک ماده مخدر است که ما در جستجوي بهبودي از آن هستیم. خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام از تمامی معتادین نیکوتین شامل آنانی که نیکوتین را بصورت جویدنی مصرف میکنند حمایت و پشتیبانی میکند. این روش خطرناك همیشه سبب زیانهاي سنگینی براي مصرف کننده است.

راهنماي جلسات سراسر جهان

خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام همچنین برقراري لیست راهنماي جلسات در سراسر جهان و انجام تغییرات سالیانه آنرا بر عهده دارد. بدین شکل اعضاء ممکن است جلساتی را در ناحیه خود پیدا کنند. این لیست ابزار با ارزشی براي کسانی که در حال مسافرت و براي بهبودي و حمایت انجمن ارزش قائلند میباشد. بسیاري از اعضایی که از این لیست استفاده میکنند عقیده دارند که بسیار جالب و سودمند است که با معتادین در حال بهبودي منطقه هاي مختلف با فرهنگهاي مختلف ملاقات کنیم.

خدمات اینترنتی و تلفنی

شبکه اینترنتی به آدرس http://www.nicotine-anonymous.org راه دیگري است که دفتر خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام در خدمت پیام رسانی میباشد. مقداري از نشریات NicA (بعضی از این نشریات به زبانهاي دیگر نیز بر روي شبکه موجود است) لیست جلسات سراسر جهان و اطلاعات ارزشمند دیگري بر روي این شبکه براي عضو و گروه موجود میباشد. (آدرس اینترنتی، شماره تلفن و آدرس پستی در جزوه ها موجود است).

پشتیبانی مالی

گرچه شهریه و هزینه اي از اعضاء دریافت نمیشود (سنت هفتم ما میگوید: "ما از طریق کمکهاي داوطلبانه اعضاء متکی به خود هستیم") اما خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام سرمایه مالی خود را از طریق فروش نشریات، آبونمان خبرنامه فصلی هفت یادداشت و مازاد کمکهاي داوطلبانه گروه ها توسط هیئت نمایندگان بدست میآورد. لطفاً بیاد داشته باشید زمانی که سبد در حال گردش است شما در حال پشتیبانی بهبودي خود از طریق کمک به حفظ جلسه محلی خود، هیئت نمایندگان و دفتر خدمات جهانی هستید. این یک برنامه "ما" میباشد.

ساختار نیکوتینیهاي گمنام چگونه است؟

هر ساله در یک شهر از پیش تعیین شده، اعضایی که تمایل دارند و نمایندگان، جهت تشکیل کنفرانس خدمات جهانی گرد هم میآییم. در این کنفرانس در مورد چگونگی عملکرد انجمن همیاري و انتخاب سه نفر از نامزدهاي جدید خدمت صحبت و راًي گیري میشود. این خدمتگذاران عبارتند از: گرداننده- منشی- خزانه دار. این خدمتگذاران وظایف مشخصی را به عهده دارند که توسط خدمتگذاران قبلی و خدمتگذاران علی البدل به آنان آموزش و تحویل داده میشود. خدمتگذاران سال قبل از اکنون تا سال بعد به عنوان علی البدل خدمت میکنند. خدمتگذاران عمل کننده قبلی پیش از اینکه از جدول خدمتی نیکوتینیهاي گمنام خارج شوند بازنشسته میشوند. این نه نفر از طریق به مشارکت گذاردن تجربه، امید و نیرو در جهت حفظ اصول انجمن و بازنگري خدمات ارائه شده قبلی، با یکدیگر همکاري میکنند. اعضاء جدول خدمات جهانی نیکوتینیهاي گمنام تلاشهاي کارمندان هماهنگ کننده که این خدمات را انجام میدهند را بازنگري مینمایند. همچنین کمیته اي بنام کمیته سنتها وجود دارد. این کمیته راهنمایی نیکوتینیهاي گمنام در راستاي سنت هاي دوازده گانه را به عهده دارد.

هیئت نمایندگان چیست؟

هیئت نمایندگان شامل نمایندگان گروه هاي یک ناحیه میباشند. نمایندگان بین گروه، داوطلبینی هستند که براي تبادل عقاید، اخبار و رویدادهاي گروه ها بطور منظم گرد هم میآیند. طبق آمار سال 1998 تعداد 21 هیئت نمایندگی در جهت حمایت اعضای جلسات وجود دارد. اگر مایلید که در ناحیه خود هیئت نمایندگی دایر نمایید لطفاً با رابط هیئت نمایندگان NAWS تماس حاصل فرمایید.

یک هیئت نمایندگی چه خدماتی ارائه میدهد؟

یکی از مهمترین کارهاي هیئت نمایندگان اینست که صحبت نیکوتینیهاي گمنام را ارائه میدهد. نمایندگان همچنین کمک میکنند تا جلسات جدیدي راه اندازي و با حضور و مشارکت، این جلسات را حمایت و پشتیبانی میکنند. جهت بالا بردن کیفیت انجمن همیاریمان و وسعت بخشیدن دایره تجربه، امید و نیرو براي جلسات، سخنران انتخاب و ارسال میدارند. یک هیئت نمایندگی میتواند تشکیل یک "خط اطلاعاتی" را بدهد. این شماره تلفنی است که در زیر اسم هیئت نمایندگی نوشته شده و در نتیجه هر عضو میتواند با تماس با این شماره، شماره تلفن داوطلبی که لیست جلسات محلی را دارد دریافت و جلسه اي را پیدا کند. وقتی کمکهاي داوطلبانه اعضای گروه ها به هیئت نمایندگان به حد کافی باشد، هیئت میتواند نشریات خریداري و آنها را با قیمت ارزانتر از خرید در اختیار گروه هاي محلی قرار دهد. هیئت نمایندگان میتواند ترتیب گردهمآیی بهبودي سالیانه را در ناحیه خود بدهد. هیئت نمایندگان همچنین به عنوان رابط با دفتر خدمات جهانی عمل میکند.

مطلب نهایی: این یک برنامه "ما" میباشد.

"غیر ممکن شما ممکن ماست" این یکی از پیام هاي ما می باشد، زیرا این یک برنامه "ما" است. به کمک یکدیگر ما تغییر میکنیم. نیروي انجمن، نیروي بیشتري به هر یک از اعضاء میدهد. بهبودي و خدمت با دست در دست بودن بدست میآید. ما بدنبال فارغ التحصیل شدن نیستیم، بلکه در پی حفظ قدرشناسیمان هستیم. خدمت، قدرشناسی کردن در عمل است. کمکهاي داوطلبانه اعضاء، گروه ها و هیئتهاي نمایندگی طرق مهمی براي خدمت، قدرشناسی و کمک در جهت رساندن پیام امید ما است. اگر مشتاق به خدمت در سطح جهانی هستید، راه هاي زیادي وجود دارد که به این خواسته برسید. ما همیشه طالب داوطلبینی هستیم که به تلفنها و نامه هاي افراد در رابطه با اطلاعات جلسات و برنامه پاسخ دهند. ما نیاز به اشخاصی براي مقاله نویسی و ویرایش و چاپ خبرنامه فصلی"هفت مطلب" داریم. اعضاء میتوانند در کمیته هاي مختلف از جمله کمیته اطلاع رسانی که پیام بهبودي ما را به افرادي که اطلاعی از انجمن نیکوتینیهاي گمنام ندارند میرساند و کمیته ترجمه نشریات، خصوصاً براي انعکاس آن بر روي سایت اینترنت جهت اعضای هم زبان در سراسر جهان، فعالیت نمایند. اگر تمایل به اینگونه خدمات دارید لطفاً با گرداننده دفتر خدمات جهانی تماس حاصل نمایید. ما عهد و پیمانمان را تحقق میبخشیم و به یاد داریم که: "ما چیزي را از دست نداده ایم" با رهایی از نیکوتین هدیه گرانبهایی را دریافت کرده ایم. با بیداري روحانی که در نتیجه کار کردن قدمها دریافت میکنیم یک زندگی همراه با سرور و شادمانی و رها از نیکوتین به ما هدیه میشود.

به نیکوتینیهاي گمنام خوش آمدید!